Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Acte necesare persoane fizice

 

 

1. Declarare si impunere cladiri

 A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • Certificat energetic ( Copie )
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) – Descarca formular
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare; etc
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Releveu ;

B. Cladiri nou construite

 • Certificat energetic ( Copie )
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006) – Descarca formular
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie si memoriu tehnic ;
 •  In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);
 •  Act de identitate pentru toti proprietarii.

2. Declarare si impunere teren

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL003(2006) – Descarca formular
 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.
 • Certificat numar postal(acolo unde este cazul)
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toti proprietarii

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.
 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare)
 • Actul de identitate

4. Declarare si impunere mijloace de transport

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 005(2006) – Descarca formular
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Actul de identitate;
 • Cartea de identitate ;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.

5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport – Descarca formular
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular
 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare
 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6
 • Actul de identitate
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 4 lei – se achita la casieria institutiei

 

 

6. Eliberare certificat de atestare fiscala

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice model ITL 008 (2006) – Descarca formular
 • actul de identitate
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul
 • imputernicire in original sau copie legalizata
 • timbru fiscal sau taxa timbru de 2 lei– se achita la casieria institutiei

 

7. Scutiri

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice – Descarca formular
 • B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)
 • Certificat de casatorie (unde e cazul)
 • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor
 • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea( certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 (pentru cladiri), hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric)

 

8. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • Actul de identitate
 • Actul de constituire
 • Contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • Schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • Autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)

 

9. Inregistrari mopede

 • Taxa inmatriculare – 60 lei– se achita la casieria institutiei
 • Declaratia de impunere
 • Cerere pentru eliberare numere (placuta)
 • Copie BI/CI
 • Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica
 • Copie carte de identitate cu folie securizare RAR
 • Copia actului de dobandire
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul

10. Radieri mopede

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport – Descarca formular
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală – Descarca formular
 • Copie BI/CI
 • Copie act instrainare
 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 4 lei– se achita la casieria institutiei
 • Talon si placuta de inmatriculare in original

 

Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul primariei unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz.

* Nota:

In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.