Telefoane utile
Primar: 0244.224.300
Viceprimar: 0752.246.000
Administrator public: 0749.025.433
0244.224.580
Secretar: 0747.192.104
0244.224.290
Asistenta sociala: 0752.030.105
0749.147.478
0244.224.009
Achizitii publice: 0749.025.433
0757.532.006
0244.224.580
Taxe si impozite: 0244.224.958
0754.017.804
Registratura: 0244.224.300
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Acte necesare persoane juridice

TOATE  ACTELE, anexe la declaratiile/cererile tip, SE PREZINTĂ IN ORIGINAL şi COPIE!

Copiile se reţin şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul" şi semnătura olografă a reprez. contribuabilului.

1. Declarare cladiri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului; - Descarca formular
 • Certificat energetic ( Copie )
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
1. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:
 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,
 • Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare,
 • Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,
 • Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,
 • Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Schita cu suprafata construita la sol.
 1. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Fisa bunului imobil,
 • Balanta de verificare,
 • Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct achizitiei.

 

 1. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 

 • Proces verbal de licitatie ( copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Cuantumul cheltuielilor de executare,
 • Balanta de verificare.

 

 1. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

 

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,
 • Balanta de verificare.

 

 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
2. Declarare terenuri:
 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol ; - Descarca formular
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Schita cadastrala;
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

3. Incetari terenuri/cladiri:

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta si declaratie cu valoarea/suprafata ramasa in cazul vanzarilor partiale; - Descarca formular si Descarca formular pt scoaterea din evidenta, Descarca formular si Descarca formular pt vanzari partiale
 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; - Descarca formular
 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;
 • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile la incheierea exercitiului financiar;
 • Dovada reevaluarii intregii grupe de constructii cf. Ordin 3055/2009 ;
 • Balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie; - Descarca formular
 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

6. Declarare autovehicule:

 • Declaratie auto completata si stampilata; - Descarca formular, Descarca formular si Descarca formular
 • Act de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata)

1)       Pentru autovehicule in proprietate :

 • factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,
 • factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica,
 • pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate);

 

2)       Pentru autovehicule in leasing :

 • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
 • copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate).

 

 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

7. Incetari auto:

 • Plata la zi a tuturor obligatiilor bugetare;
 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, stampilata; - Descarca formular
 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice; - Descarca formular
 • Factura de vanzare, certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Fisa de inmatriculare ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

8. Transfer auto:

 • Cerere de transfer; - Descarca formular
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;
 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;
 • Copie carti de identitate autovehicole, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;
 • Fise de inmatriculare;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

9. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Fise de inmatriculare ;
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

10. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si stampilata;- Descarca formular
 • Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente :
  • in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs,
  • in celelalte cazuri plata la scadenta;
 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;
 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Taxa de eliberare certificat fiscal la casierie;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

11. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire/compensare; - Descarca formular si Descarca formular
 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3;
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
 • Balante analitice;
 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

12. Declarare ocupare domeniu public:

 • Declaratie tip completata si stampilata; - Descarca formular
 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;
 • Schita amplasament;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

13. Scutiri:

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice. – Descarca formular
 • Actul de propietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata ;
 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea ;
 • Copie CUI ;
 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

14. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate – Descarca formular
 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – Descarca formular
 • delegatie
 • copie c.i. delegat
 • contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate
 • schita cu dimensiuni a reclamei respective
 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

15. Stabilirea taxei hoteliere:

 • declaratie decont  privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliere  – Descarca formular
 • C.U.I.
 • Delegatie
 • copie c.i. delegate
 • Analitic clasa 7 din balanta de verificare reprezentand venituri din cazare

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice